0591-302638

Chroom-6 Sanering

Chroom-6 molecuul, Chroom-6 sanering

Het belang van het kundig laten saneren van Chroom-6

Chroom-6 is de laatste jaren zoals dat heet een ‘hot item’. Hoewel al heel lang bekend is dat de stof schadelijk is voor de gezondheid, is dit door de recente media aandacht ook bij een breder publiek duidelijk geworden dat met Chroom-6 voorzichtig moet worden omgesprongen. Wat echter nog onderbelicht blijft zijn de mogelijke toepassingen en hoe Chroom-6 sanering op een verantwoorde manier kan worden uitgevoerd.

Wat is Chroom-6

Chroom-6 is een vorm van Chroom (Cr) en bestaat uit een Chroom atoom en drie zuurstof atomen. Chroom-6 zal zich altijd binden aan andere stoffen en in feite hebben is Chroom-6 een verzamelnaam voor een aantal andere moleculen zoals Natriumchromaat en Natriumdichromaat. Een nadere chemische omschrijving van de stof is hier te vinden.

Gezondheidsrisico’s Chroom-6

Gelijk aan asbest is van Chroom-6 bekend dat het bij blootstelling onder andere longkanker veroorzaakt bij mensen. Chroom-6 werkt in op het genetisch materiaal: het tast het dna aan waardoor tumoren ontstaan. Er zijn drie manieren waarop het in het lichaam kan komen: via de huid, door inademen en door inslikken. Volgens experts is het daarom nog gevaarlijker dan asbest.

Veiligheidsnormen

De wettelijke grenswaarde voor Chroom-6 is op basis van nieuwe inzichten in 2017 verlaagd naar 1µg/m3. Deze grenswaarde moet bijdragen aan betere bescherming van werknemers die mogelijk in aanraking kunnen komen met Chroom-6. Conform het Arbeidsomstandighedenbesluit dienen werkgevers zich hierdoor extra in te spannen om blootstelling aan Chroom VI-verbindingen te voorkomen.
In de praktijk zal dit betekenen dat zowel bij toepassing als het bewerken en/of verwijderen van Chroom-6 houdende producten uitgebreide voorzorgsmaatregelen dienen te worden getroffen.
Voor meer informatie hierover zie het volgende nieuwsbericht en het arbeidsomsdtandigehedenbesluit.

Waar is het zoal toegepast?

Chroom-6 is onder andere toegepast op lantaarnpalen, boilers, stalen bruggen, stalen leidingen, betonconstructies, treinstellen, defensie voertuigen, signaleringsstrepen, perronoverkappingen, schepen etc. De lijst is eindeloos. In feite kan het zijn toegepast in alle situaties waar staal dient te worden beschermd tegen corrosie. Indien het vermoeden bestaat dat Chroom-6 aanwezig is valt aan te raden om hier onderzoek naar te laten uitvoeren.

Chroom-6 Sanering

Gelijk met asbest is Chroom-6 niet gevaarlijk zolang het opgesloten zit in de verf. Zodra het materiaal echter bewerkt wordt (zagen, slijpen, stralen, etc) komt stof vrij die een potentieel risico vormt voor de mens. Hoewel er nog geen specifieke regels/voorschriften voor Chroom-6 sanering is het gezien de gezondheidsrisico’s, die groter zijn dan bij asbestblootstelling, verstandig er ook zo mee om te gaan.
In de praktijk betekent dit sanering door middel van gebruik van een gecompartimenteerde ruimte met fijnstofafzuiging. Werknemers dienen te worden beschermd door gebruik van onafhankelijke ademlucht en beschermende (luchtdichte) kleding. Vervolgens moet het compartiment nauwkeurig gereinigd worden.

Naast onze uitgebreide ervaring met vergelijkbare sanering van gevaarlijke stoffen zoals Asbest en PCB’s heeft Asbestverwijdering Flory BV ook al jarenlang ervaring met het saneren van Chroom-6. Hierin gaan wij zeer precies te werk en laten wij aanvullend op bovenstaande werkwijze altijd een onafhankelijk laboratorium een oordeel vellen over de eindsituatie. Zodoende kan worden gegarandeerd dat de ruimte schoon wordt opgeleverd en aan de grenswaarde wordt voldaan, zodat hierna werknemers weer veilig aan het werk kunnen.